fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Yalisa’s Bruidsmode

Yalisa’s Bruidsmode
Susanne Koopman
Kanaal zuid 298
7364 AJ Lieren ( 10 minuten van Apeldoorn )

Telefoon: 06-23992249
E-mail: info@yalisasbruidsmode.nl
Website: www.yalisasbruidsmode.nl

Ingeschreven bij de KVK te Apeldoorn KVK nummer: 54053188

1.Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Yalisa’s Bruidsmode, verder aan te duiden als: “Yalisa’s Bruidsmode”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Yalisa’s Bruidsmode overeengekomen worden.

1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Yalisa’s Bruidsmode een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Yalisa’s Bruidsmode een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Yalisa’s Bruidsmode niet, tenzij deze schriftelijk door Yalisa’s Bruidsmode zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Yalisa’s Bruidsmode een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Yalisa’s Bruidsmode niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

2. Aanbiedingen 

2.1 Alle door Yalisa’s Bruidsmode gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Yalisa’s Bruidsmode verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Yalisa’s Bruidsmode behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

3. Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Yalisa’s Bruidsmode volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Yalisa’s Bruidsmode biedt de afnemer de mogelijkheid om na het maken van een meetafspraak via het contact formulier op de website, persoonlijk tijdens de bij ons gemaakte meetafspraak een bestel opdracht te plaatsen. Yalisa’s Bruidsmode behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Yalisa’s Bruidsmode dient de afnemer zichzelf te identificeren. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Yalisa’s Bruidsmode kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Yalisa’s Bruidsmode is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Yalisa’s Bruidsmode is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Yalisa’s Bruidsmode is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Yalisa’s Bruidsmode toegekende Klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Yalisa’s Bruidsmode schade lijdt, dient de afnemer Yalisa’s Bruidsmode hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, Yalisa’s Bruidsmode onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

4. Totstandkoming van overeenkomsten 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Yalisa’s Bruidsmode een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Yalisa’s Bruidsmode met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De factuur/koopcontract wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Dit is niet van toepassing bij een spoedopdracht cq bestelling!

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Yalisa’s Bruidsmode slechts voor zover zij door Yalisa’s Bruidsmode schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Door het onderteken van de factuur/koopovereenkomst, verklaart de afnemer aan Yalisa’s Bruidsmode dat de koop nu onomkeerbaar is. Hierdoor verplicht de afnemer zich om een geplaatste bestelling af te nemen, en Yalisa’s Bruidsmode kan hierdoor ook nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld.

4.4 De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaakkosten in verband met zwangerschap, gewichtstoename of gewichtsverlies van de consument) komen geheel voor rekening van de consument in het geval de bruidsjapon/ avondjapon reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

5 Maatkleding

5.1 Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van de door Yalisa’s Bruidsmode opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens. De juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens kan nimmer aan Yalisa’s Bruidsmode worden tegengeworpen. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Yalisa’s Bruidsmode. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Yalisa’s Bruidsmode.

5.2 Annulering van huwelijk om wat voor reden dan ook komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem/haar geenszins van zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens ondernemer. Echter uitzonderlijk en/of onvoorzienbare omstandigheden (bv overlijden een van de aanstaande echtelieden) door de consument aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de consument een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de ondernemer voldoen.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW exclusief de kosten van verzending. De verzendkosten zullen u separaat in rekening worden gebracht op basis van werkelijk gewicht en/of afmeting.

7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de er een aanbetaling te worden voldaan op een door Yalisa’s Bruidsmode aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Yalisa’s Bruidsmode vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Met het uitvoeren van de opdracht zal niet eerder worden begonnen voordat de aanbetaling is bijgeschreven op het door Yalisa’s Bruidsmode opgegeven bank-girorekening nummer. Een betaling is nimmer terugvorderbaar, indien er een koopovereenkomst is gesloten, bent u verplicht de voor uw bestelde producten af te nemen. 7.1.1 Voor Maatwerk geldt een aanbetaling van 50%, overige 50% dient voldaan te zijn bij het afpassen van de maatkleding.

7.1.2 Voor directe verkoop uit de winkel geldt dat het volledige bedrag betaald dient te zijn voordat product meegenomen wordt. Dit kan contant of via bank/giro rekening. Na ontvangen van volledige betaling kan het product afgehaald worden.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Yalisa’s Bruidsmode, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Yalisa’s Bruidsmode verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-.

7.5 Indien Yalisa’s Bruidsmode daartoe aanleiding ziet, kan Yalisa’s Bruidsmode nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

7.6 Zolang Yalisa’s Bruidsmode geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

7.7 Yalisa’s Bruidsmode behoudt het recht om artikelen wanneer deze niet volledig zijn betaald pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de offerte/aanbieding.

7.8 Eigendomsvoorbehoud. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, tot dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

8 Overmacht

8.1 In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Yalisa’s Bruidsmode gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Yalisa’s Bruidsmode kan worden gevergd.

8.2 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is naast Yalisa’s Bruidsmode ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Yalisa’s Bruidsmode recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Yalisa’s Bruidsmode totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

9.2 De afnemer mist het recht de door Yalisa’s Bruidsmode geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

9.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Yalisa’s Bruidsmode, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Yalisa’s Bruidsmode gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Yalisa’s Bruidsmode tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

9.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Yalisa’s Bruidsmode berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

9.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Yalisa’s Bruidsmode.

10. Termijn en Levering 

10.1 Alle door Yalisa’s Bruidsmode genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Yalisa’s Bruidsmode bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

10.2 Overschrijding van de door Yalisa’s Bruidsmode opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

10.3 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Yalisa’s Bruidsmode de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Yalisa’s Bruidsmode gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

10.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

11. Transport 

11.1 Yalisa’s Bruidsmode bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Yalisa’s Bruidsmode is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voor zover Yalisa’s Bruidsmode zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

12. Reclame 

12.1 De afnemer is verplicht de zaken van Yalisa’s Bruidsmode, direct na aflevering, ter plekke op het woonadresadres te inspecteren op gebreken. Na akkoord moet er een Verklaring van ontvangst/Kwitantie in tweevoud worden ondertekend, waardoor Yalisa’s Bruidsmode nergens meer aansprakelijk voor kan worden gesteld

12.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

12.3 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

13. Garantie 

13.1 De garantie met betrekking tot de door Yalisa’s Bruidsmode geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, Aankopen die bij ons gedaan worden zijn automatisch verzekerd voor schade. Deze regel vervalt uiteraard op het moment dat U het kledingstuk meeneemt naar huis.

13.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

14. Aansprakelijkheid 

14.1 Yalisa’s Bruidsmode is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Yalisa’s Bruidsmode. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Yalisa’s Bruidsmode is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Yalisa’s Bruidsmode toerekenbare opzet of grove schuld.

14.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Yalisa’s Bruidsmode geleverde goederen, is Yalisa’s Bruidsmode niet aansprakelijk.

14.4 De afnemer vrijwaart Yalisa’s Bruidsmode en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Yalisa’s Bruidsmode geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Yalisa’s Bruidsmode en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5 De aansprakelijkheid van Yalisa’s Bruidsmode uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

14.6 Yalisa’s Bruidsmode kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde artikel door grote mate gewichts-verlies gewichts-toename- zwangerschap of groei toename (bij kinderkleding) of de door een klant zelf verkeerd gemeten maten het artikel niet meer past, daar alle producten op maat worden gemaakt en geleverd, met de maten die tijdens de meetafspraak of door de klant zelf opgemeten maten zijn opgenomen. De kosten voor het kortermaken van de trouwjurk zijn voor Yalisa’s Bruidsmode. Eventuele verdere aanpassingen zijn geheel voor rekening van de afnemer. Wij hebben er voor gekozen om de vermaakkosten niet bij de prijs in te berekenen. Bij ons betaald u namelijk alleen maar vermaakkosten als er ook daadwerkelijk iets aan uw jurk vermaakt wordt. We houden de vermaakkosten laag en berekenen hier geen winst over. De kosten liggen daardoor ongeveer tussen €25,00 en € 75,00 voor het eventueel opnieuw op maat maken van uw kledingstuk.

14.7 Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend. De consument dient zijn/haar klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs c.q. het bewijs van de opdracht tot het maken van het textielgoed te bewaren.

15. Rechten 

15.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Yalisa’s Bruidsmode goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

15.2 Yalisa’s Bruidsmode is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Yalisa’s Bruidsmode verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

16. Toepasselijk recht en geschillen 

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Yalisa’s Bruidsmode, tenzij anders is overeengekomen.

16.3 Op Factuur/Koopovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Na ondertekening van de Factuur/Koopovereenkomst verstrekken wij u een kopie van onze Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van het Factuur/Koopovereenkomst bevestigt u dat u hiervan kennis heeft genomen.